Leiebetingelser

Ikke altid så morsomt, men viktig.

Vi i Trondheim Party mener man kommer langt med vanlig sunn fornuft. Allikevel er det viktig at du setter deg inn i våre leiebetingelser i sin helhet før du leier utstyr fra oss. Ved å leie utstyr gjennom Trondheim.party bekrefter du at du har lest og godtatt våre leiebetingelser.

Henting og levering

Utstyr skal hentes og levers tilbake i henhold til avtalen

18-års aldersgrense

Personer som ønsker å leie utstyr av Trondheim.party må være over 18år.

Betaling

Utstyr må være betalt før utleieperioden begynner, eller i det utstyret blir utlevert

Opptre forsvarlig

Du skal alltid opptre forsvarlig, i tråd med lover og svare for egen bruk av utstyret

Kos deg

Bruk vanlig sunn fornuft, og kos deg med utstyret fra Trondheim.party

§ 1 Plikter og rettigheter

 1. Tronheim.party (heretter utleier) plikter å teste, samt sjekke utstyr for eventuelle mangler før og etter utleie
 2. Kunden plikter å overse utstyr og sette seg inn i beskrivelse for bruk av utstyr ved utlevering
 3. Kunden plikter å varsle utleier ved problemer eller mangler som skulle oppstå under leieperioden

§ 2 Utlevering og tilbakelevering

 1. Utlevering og tilbakelevering av utstyr er i Klæbuveien143, med mindre kunde har bestilt levering, henting eller har en egen skriftlig avtale med utleier.
 2. Leietaker er ansvarlig for å hente bestilt utstyr til avtalt tid, eller gi tilstrekkelig med opplysninger for å muliggjøre levering.
 3. Ansvaret for utstyret skjer ved overlevering. Leietaker er ansvarlig for skader på utstyret frem til det er tilbakelevert tilbakelevert.

§ 3 Levering, montering og henting

 1. Utleier leverer pakkeløsninger og andre bestillinger i Tronheimsområdet etter automatisk beregnede satser.
  1. Utleier forbeholder seg retten til å avslå bestillinger hvor automatisk kalkulasjon av satser er feil
  2. Bestillinger med levering, montering og/ eller henting blir først binende i det utleier aksepterer bestillingen
  3. Utleier plikter å refundere beløpet for avvist leieforhold ummidelbart etter avslag.
 2. Kostnad for levering til 7540 Klæbu, 7549 Tanem, Munkholmen eller et annet sted i Norge gis etter avtale med utleier. 
 3. Dersom levering, montering og/ eller henting krever at utleier betaler parkeringsavgift, så skal denne etterbetales av kunde til utleiers Vippsnummer (821064). Bedriftskunder vil faktureres. 

§ 4 Priser og betaling

Alle priser på vår nettside er oppgitt er inklusiv merverdiavgift med mindre annet er spesifisert.

 1. Utstyr skal alltid betales før utlevering, enten via faktura, eller med kort ved utlevering
  • Faktura vil alltid ha forfall før leieperioden begynner, eller samme dag. Utleier må ha pengene registrert inn på konto for at utstyr skal kunne utleveres. Dersom betalingen ikke er registrert i vår nettbank vil ikke utstyret kunne utleveres.
  • Bedriftskunder eller andre gjentagende kunder kan få innvilget leie på kreditt inntil 10 dager etter leieperiodens begynnelse
  • Uavhentet utstyr vil bli fakturert leier uten ytterligere varsel.
 2. Forespørsler med en ordreverdi under 300,- inkl. mva. behandles ikke.
 3. Leietaker plikter å betale for hele den reserverte perioden, uavhengig om utstyret leveres før leieperioden er over.
 4. Kunden blir erstatningspliktig eller pådrar seg ekstra kostnader som følge av uhell, skader og brudd på våre leiebetingelser. Ekstra kostnader eller erstatningsansvar oppstår hvis:
  Tilbakelevering skjer senere enn avtalt
  1. Utstyr leveres ikke tilbake, eller er merkbart dårligere tilstand enn før leieperioden
  2. Kunden melder ikke fra om feil eller mangler han burde hatt kjennskap til etter leieperioden
  3. Ikke være til stede ved avtalt tidspunkt for henting og/ eller levering leveringstidspunkt
  4. Avbestilling under 7 dager før leieperioden starter
  5. Tilbakelevering av tilgriset og/ eller skadet utstyr som fører til at utleier må foreta nødvendig rengjøring, nullstilling, kabelkveiling m.m.
  6. Andre klanderverdige forhold fra kunden som påfører utleier økonomisk tap.
 5. Betaling med Vipps
  1. Utleiers Vippsnummer er: 821064
  2. Utleers Vippsnummer benyttes til å betale eventuelle ekstra kostnader forbundet med erstatning av utstyr, ekstra fraktkostnader m.m.
  3. Ved valg av Vipps som betalningsløsning ved bestilling av utleiers pakker vil beløpet være reservert på kundes konto frem til utleier har godtatt bestillingen. Først når bestillingen er godkjent av utleier er bestillingen bindende for begge parter.

§ 5 Bruk og oppbevaring av utstyr

 1. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for klanderverdige forhold forbundet med kundes bruk av utleid utstyr
 2. Det er ikke tillatt å benytte fargebomber/pulverbomber/ UV-pulver eller annet pulver som svever i luften på arrangementer der utleiers utstyr er i bruk. Slik pulver trekker inn utstyret, og ødelegger høyttalerelementer, lamper og annet utstyr. Skader som følge av slike typer pulver belastes kunden fult ut. Unntak fra dette punktet krever skriftlig særavtale.
 3. Kunde plikter å oppbevare utstyr trygt, slik at det ikke oppstår unødvendig skade eller usettes for tyveri, brann, vannskader, fall eller klemskader m.m.

§ 6 Avbestilling og endring

Utleier forholders seg forskjellig til avbestillinger og endringa av avtaler avhengig av om det er snakk om en «ferdig pakkeløsning», eller en custom ordre og/ eller teknikkeroppdrag.

§ 6 - 1 Avbestilling av våre standard pakker

 1. Vilkår i § 6-1 omhandler bare utleiers standard pakker som kan bookes automatisk via nettsiden. Er det etter avtale med utleier gjort modifikasjoner på pakken utover det kunden selv kan gjøre i utleiers bookingsystem er det en custom ordre, ikke en standard pakke (§ 6 – 2 blir gjeldende).
 2. Avbestilling av ordrer under 499,- inkl. mva. refunderes ikke
 3. Kunden har krav på full refusjon dersom bestillingen avbestilles innen 21 dager før leieperioden starter. Etter 21 dager kan man når som helst avbestille leieforholdet uten refusjon.
 4. Kunden plikter ikke å hente utstyr, og kan avbestille uten refusjon når som helst
 5. Ved klanderverdige forhold fra utleier kan leietaker kreve opp til full refusjon avhengig av omstendighetene

§ 6 - 2 Avbestilling eller endring av avtale

 1. Vilkår i § 6 – 2 omhandler utleie som ikke er forbundet med våre standard pakker, og all annen virksomhet.
 2. Både muntlige og skriftlige avtaler er bindende
 3. Ved avbestilling belastes kunde 20% av avtalt leiebeløp
 4. Ved avbestilling mindre enn 4 uker før leieperiodens start belastes kunde 50% av avtalt leiebeløp
 5. Ved avbestilling mindre enn 3 uker før leieperiodens start belastes kunde 100% av avtalt leiebeløp
 6. Eventuelle ufravikelige kostnader for utleier i forbindelse med den avbestilte utleien, vil faktureres kunde i sin helhet uavhengig av avbestillingstidspunkt
 7. Flytting av leieperiode eller lokasjon betraktes som avbestilling, da det nødvendigvis ikke er mulig å gi samme vilkår for ny leieperiode eller lokasjon. Utleier skal etterstrebe god dialog og fleksibilitet etter beste evne i slike situasjoner

§ 7 Reklamasjon

 1. Reklamasjon må inneholde komplett informasjon om omstendighetene samt, eventuell dokumentasjon i form av bilde/ video
 2. Alle reklamasjonssaker må sendes via mail til reklamasjon@trondheim.party, bruk ordrenummer som emne på mailen
 3. Reklamasjonsskjema må være sendt innen en uke etter endt leieforhold. Vi aksepterer reklamasjoner inntil to uker etter utleie dersom kunden varsler om at de ønsker reklamere innen første uke.
 4. Kunden skal melde fra om feil og mangler så snart de er oppdaget, uansett tid på døgnet
 5. Retten til reklamasjon faller bort ved mistanke om at mangelen er forårsaket av kunden. Det kan derfor være for sent å melde fra om mangler etter endt leieperiode.

§ 8 Satser for mislighold av leiebetingelser eller andre klanderverdige forhold

 1. Utleier arbeider med en timesats på 850,- eks. mva.
 2. Utstyr som ikke leveres tilbake faktureres med full leiepris frem til det leveres tilbake
 3. Utstyr som ikke er levert tilbake innen 7 dager etter endt leieperiode ansees som tapt, og kunden gjøres ansvarlig for utleiers utgifter forbundet med anskaffelse av nytt tilsvarende utstyr. Leverandørens veiledende utsalgspris legges til grunn for erstatningsbeløpet.
 4. Om utstyret levers tilbake etter 7 dager etter endt leieperiode forbeholder utleier seg retten til å likevel kreve dekning for anskaffelse av nytt tilsvarende utstyr
 5. Dersom utstyret ikke er levert tilbake innen avtalt tid, og utstyret er reservert av andre, er kunden ansvarlig for merutgifter utleier har i forbindelse med å oppfylle det/de andre leieforholdet/ene
 6. Ved grov uaktsomhet eller bevist påføring av skader vil kunden bære hele det økonomiske ansvaret for anskaffelse av nytt tilsvarende utstyr
 7. Vask, reparasjon eller annet ekstra arbeid forbundet med leieforholdet som følge av til tilgrising eller hærverk faktureres etter vår timesats for hver påbegynt time. Eventuelle deler tilkommer til kostpris med et 5% påslag
 8. Verdien av utstyr som må erstattes beregnes ut fra forhandleres utsalgspriser
 9. Ventetid som følge av at kunde ikke møter til avtalt tid faktureres etter vår timesats etter brukt tid

§ 9 Tilbud og avtale

 1. Tilbud er gjellende bare innen oppgitt frist om ikke annet foreligger skriftlig
 2. Utleier holder ikke av utstyr eller personell reservert før et tilbud er bekreftet, og utleier har akseptert bekreftelsen
 3. Avtalen er binende for begge parter når kunde har akseptert et tilbud/ bestilt en pakke, og utleier har akseptert bestillingen.

§ 10 Konfliktløsning

 1. Konflikter vedrørende produkter eller tjenester levert av utleier eller tvilstilfeller ved våre leiebetingelser skal løses ved mekling. Dersom mekling ikke når frem skal konflikten fremmes for norsk rettsvesen.

§ 11 Øvrige bestemmelser

 1. Kunden må være over 18år.
  Personer under 18år som ønsker å leie utstyr av utleier må ha en person over 18 år til å stå som økonomisk ansvarlig ved mislighold av våre leiebetingelser. Det er da den myndige personen som må booke og hente ut utstyret
 2. Kjøpslovens alminnelige bestemmelser gjelder i tillegg til punktene i våre leiebetingelser.
 3. Framleie av utleiers utstyr er forbudt uten at det er avtalt med utleier
 4. Utstyret skal under noen omstendighet ikke transporteres ut av Norge
 5. Utstyr tilhører til enhver tid utleier, og leietaker er ansvarlig for å behandle dette i løpet av leieperioden. Dette innebærer forsvarlig bruk, transport og oppbevaring av utstyret
 6. Utstyr skal tilbakeleveres i samme tilstand som det ble hentet
 7. Utleier skal når som helst kunne gis adgang til å besiktige utleid utstyr
 8. Utleier er ikke ansvarlig for hvordan utleid utstyr benyttes. Kunden skal alltid opptre forsvarlig, i tråd med lover og svare for egen bruk av utstyret
 9. Ved særavtaler forplikter kunden seg til å fult ut å følge opp avtalene. Ved mislighold vil eventuelle avslag trekkes tilbake og fordeler opphøre, og kunden må etterbetale eventuelle rabatter gitt i tidligere leieforhold.
 10. Utleier kan når som helst endre priser, betingelser og gjeldende informasjon på sin nettside. Eventuelle endringer har ikke tilbakevirkende kraft for allerede inngåtte leieavtaler.
 11. Ved tyveri av utleid utstyr skal kunde selv varsle politi og anmelde hendelsen. Utleier skal også umiddelbart varsles via telefon.
 12. Kunden oppfordres på det sterkeste til å ha innboforsikring eller lignende dersom man skulle oppleve tyveri, brann eller andre forhold som gjør tilbakelevering av utstyret umulig. Kunden er erstatningspliktig ovenfor utleier for tapt utstyr
 13. Utleier forbeholder seg retten til å nekte utlevering av utstyr ved mistanke om at leieforholdet vil medføre brudd på våre leievilkår. Dette gjelder også retten til å nekte utlevering av utstyr til personer som tidligere har brutt våre leiebetingelser.
 14. Utleie av våre pakker er ikke bindende for utleier før kunde har mottatt en bekreftelse via SMS

§ 12 Personvern

 1. Ved å leie utstyr godtar du at utleier behandler informasjon og kundeforhold i henhold til vår personvernerklæring

Sist oppdatert 11.07.2023