Leiebetingelser

Vi i Trondheim Party mener man kommer langt med vanlig sunn fornuft. Allikevel er det viktig at du setter deg inn i våre leiebetingelser i sin helhet før du leier utstyr fra oss.

Utleier og kundens plikter

 • Utleier plikter å teste, samt sjekke utstyr for eventuelle mangler før og etter utleie
 • Kunden plikter å overse utstyr og sette seg inn i beskrivelse for bruk av utstyr ved utlevering
 • Leietaker plikter og til en hver tid sette seg inn i gjeldende leievilkår før utstyr bookes
 • Kunden plikter å varsle utleier ved problemer eller mangler som skulle oppstå under leie

Avbestilling og reklamasjon

 • Kunden har krav på full refusjon dersom bestillingen avbestilles innen 7 dager før leieperioden starter. Etter 7 dager kan man når som helst avbestille leieforholdet uten refusjon. 
 • Kunden plikter ikke å hente utstyr, og kan avbestille uten refusjon når som helst
 • Reklamasjon må inneholde komplett informasjon om omstendighetene samt, eventuell dokumentasjon i form av bilde/ video
 • Ved reklamasjon skal vårt standard reklamasjonsskjema benyttes i tillegg til eventuell annen dokumentasjon
 • Alle reklamasjonssaker må sendes via mail til reklamasjon@trondheim.party
 • Reklamasjonsskjema må være sendt innen en uke etter endt leieforhold. Vi aksepterer reklamasjoner inntil to uker etter utleie dersom kunden varsler om at de ønsker reklamere innen første uke.
 • Kunden skal melde fra om feil og mangler så snart de er oppdaget, uansett tid på døgnet
 • Retten til reklamasjon faller bort ved mistanke om at mangelen er forårsaket av kunden. Det kan derfor være for sent å melde fra om mangler etter endt leieperiode.
 • Ved klanderverdige forhold fra utleier kan leietaker kreve opp til full refusjon avhengig av omstendighetene

Utlevering

 • Kunden er ansvarlig for å gi tilstrekkelig med opplysninger for å muliggjøre utlevering av utstyr/ levering på avtalt adresse
 • Kunden må kunne vise bekreftelses-SMS og/eller legitimasjon på oppfordring
 • Utstyr skal hentes i Klæbuveien 143, med mindre annet er avtalt
 • Selv om kunden har godtatt våre leiebetingelser digitalt, må det også gis en fysisk signatur ved utlevering for at utstyr skal kunne utleveres.
 • Dersom kunden nekter å signere fysisk kontrakt, bortfaller likevel ikke leieforholdet, og avtalt sum må betales selv om utstyret ikke utleveres. 
 • Kundens ansvar for utstyret begynner ved overlevering av bestilt utstyr
 • Kunden er ansvarlig for skader som påføres utstyret frem til det er tilbakelevert til utleier

Bruk av utstyr

 • Utleier eller noen av dens drivere er ikke økonomisk ansvarlig for klanderverdige forhold forbundet med bruk av utleid utstyr
 • Det er ikke tillatt å benytte fargebomber/pulverbomber på arrangementer der utleiers utstyr er i bruk. Slik pulver trekker inn utstyret, og ødelegger høyttalerelementer m.m..
 • Kunde er fult ut erstatningspliktig for alle utleiers kostnader forbundet med vask, reparasjon og/eller anskaffelse av nytt utstyr grunnet bruk av fargebomber/pulverbomber på arrangementer. 

Pris, betaling og ekstra kostnader

 • Alle priser oppgitt er inklusiv merverdiavgift med mindre annet er spesifisert
 • Kunden blir erstatningspliktig eller pådrar seg ekstra kostnader som følge av uhell, skader og brudd på våre leiebetingelser. Ekstra kostnader eller erstatningsansvar oppstår hvis:
  • Tilbakelevering skjer senere enn avtalt
  • Utstyr leveres ikke tilbake, eller er merkbart dårligere tilstand enn før leieperioden
  • Kunden melder ikke fra om feil eller mangler han burde hatt kjennskap til etter leieperioden
  • Ikke være tilstede ved avtalt leveringstidspunkt
  • Avbestilling under 7 dager før leieperioden starter
  • Tilbakelevering av tilgriset og/ eller skadet utstyr
  • Andre klanderverdige forhold fra kunden som påfører utleier økonomisk tap
 • Utstyr skal alltid betales før utlevering, enten via faktura, eller med kort/ vipps ved utlevering
 • Faktura vil alltid ha forfall før leieperioden begynner, eller samme dag. Utleier må ha pengene registrert inn på konto for at utstyr skal kunne utleveres. Dersom betalingen ikke er registrert i vår nettbank vil ikke utstyret kunne utleveres.
 • Leietaker plikter å betale for hele den reserverte perioden, uavhengig om utstyret leveres før perioden løper ut.

Satser for mislighold av leiebetingelser eller andre klanderverdige forhold

 • Utstyr som ikke leveres tilbake faktureres med full leiepris frem til det leveres tilbake
 • Utstyr som ikke er levert tilbake innen 7 dager etter endt leieperiode ansees som tapt, og kunden gjøres ansvarlig for utleiers utgifter forbundet med anskaffelse av nytt tilsvarende utstyr
 • Om utstyret levers tilbake etter 7 dager etter endt leieperiode forbeholder utleier seg retten til å likevel kreve dekning for anskaffelse av nytt tilsvarende utstyr
 • Dersom utstyret ikke er levert tilbake innen avtalt tid, og utstyret er reservert av andre, er kunden ansvarlig for merutgifter utleier har i forbindelse med å oppfylle det/de andre leieforholdet
 • Ved grov uaktsomhet eller bevist påføring av skader vil kunden bære hele det økonomiske ansvaret for anskaffelse av nytt tilsvarende utstyr
 • Vask/ reparasjon av utstyr som følge av til tilgrising eller hærverk faktureres med en timesats på 500,- eventuelle deler tilkommer til kostpris med et 5% påslag
 • Verdien av utstyr som må erstattes beregnes ut fra forhandleres priser
 • Full leie for utstyr som avbestilles senere enn 7 dager før leieperioden starter 

Øvrige bestemmelser

 • Kunden må være over 18år.
  Personer under 18år som ønsker å leie utstyr på Trondheim.party må ha en person over 18år til å stå som økonomisk ansvarlig ved mislighold av våre leiebetingelser. Det er da den myndige personen som må booke og hente ut utstyret
 • Kjøpslovens alminnelige bestemmelser gjelder i tillegg til punktene i våre leiebetingelser.
 • Framleie av utleiers utstyr er forbudt
 • Leid utstyr tilhører til enhver tid utleier, og leietaker er ansvarlig for å behandle dette i løpet av leieperioden. Dette innebærer forsvarlig bruk, transport og oppbevaring av utstyret
 • Utstyr skal tilbakeleveres i samme tilstand som det ble hentet
 • Utleier er ikke ansvarlig for hvordan utleid utstyr benyttes. Kunden skal alltid opptre forsvarlig, i tråd med lover og svare for egen bruk av utstyret
 • Ved særavtaler forplikter kunden seg til å fulgt ut å følge opp avtalene. Ved mislighold vil eventuelle avslag trekkes tilbake, og kunden må betale full pris
 • Utleier kan når som helst endre priser, betingelser og gjeldende informasjon på Trondheim.party. Eventuelle endringer har ikke tilbakevirkende kraft for allerede inngåtte leieavtaler.
 • Ved tyveri av utleid utstyr skal leietaker selv varsle politi og anmelde hendelsen. Utleier skal også umiddelbart varsles via telefon.
 • Kunden oppfordres på det sterkeste til å ha innboforsikring eller lignende dersom man skulle oppleve tyveri, brann eller andre forhold som gjør tilbakelevering av utstyret umulig. Kunden er erstatningspliktig ovenfor utleier for tapt utstyr
 • Utleier forbeholder seg retten til å nekte utlevering av utstyr ved sterk mistanke om at leieforholdet vil medføre brudd på våre leievilkår. Dette gjelder også retten til å nekte utlevering av utstyr til personer som tidligere har brutt våre leiebetingelser 

Sist oppdatert 17.09.2021. Nye forandringer har ikke tilbakevirkende kraft